Gideon Aikido Black Belt Nov 11, 2017 - Steve Haimovitz